จองห้องพัก
สรุปรายการจองห้อง
วันที่เช็คอินวันที่เช็คเอาท์ประเภทห้องเลขห้องจำนวนวันราคาผู้เข้าพัก 
    รวม :บาท 
No records to display.
จองโดย:     
    
ข้อมูลลูกค้า
คำนำหน้าชื่อ :
select
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ :
Email :
ช่องทางการรับข้อมูล   
  
    
ชำระเงินด้วยบัตรสมาชิก
หมายเลขบัตรสมาชิก:
ชื่อสมาชิก:
มูลค่าปัจจุบัน: บาท
ค่าจองห้องพัก: บาท
มูลค่าหลังหักค่าใช้จ่าย: บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 7 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้
 • ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ของวันที่เข้าพัก   Check out ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 • เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
 • 1 ห้องพักปกติ เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0- 5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม (1 ห้องต้องมีเด็กไม่เกิน 1 คน)และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • ทางผู้เข้าพักจะต้องวางเงินประกันห้องพักไว้ตามจำนวนที่ทางรีสอร์ทกำหนดของการเข้าพักในแต่ละขนาดห้อง เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย เมื่อท่าน Check out ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่ปรากฏค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี ตามราคาที่รีสอร์ทกำหนด) ทางรีสอร์ทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้เฉพาะแก่ผู้ที่ทำการลงทะเบียนเข้าพักในตอนแรกเท่านั้น และหากพบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าเงินประกันที่ทางรีสอร์ทได้เก็บไว้ทางผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ทางรีสอร์ทด้วย

สำหรับสมาชิก

 • กรณีที่ลูกค้าสมาชิกจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 3 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้
 • บัตรสมาชิกจะกันเงินไว้ 1,000 บาท เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย ไม่สามารถนำไปชำระเป็นค่าห้องพักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อสมาชิกผู้ที่ทำการลงทะเบียนในตอนแรกนำบัตรมาคืนและทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกเท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าเข้าพัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก บัตรจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่มีการ Check out
 • ลูกค้าต้องตรวจสอบยอดเงินในบัตรด้วยตนเอง หากพบว่ายอดเงินคงเหลือผิดปกติต้องแจ้งให้พนักงานตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง นับจากวันที่ทางรีสอร์ทแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรของท่านตัดชำระค่าบริการ มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้ว
 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อท่าน Check out ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่ปรากฏว่ามีค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี ตามราคาที่รีสอร์ทกำหนด) ทางรีสอร์ทจะทำการส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบเพื่อตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้วและหากพบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าเงินประกันที่ทางรีสอร์ทได้เก็บไว้ทางสมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ทางรีสอร์ทด้วย
 • ในกรณีบัตรหาย ทางสมาชิกต้องแจ้งแก่ทางรีสอร์ท อย่างเร็วที่สุดเพื่อการระงับการใช้บัตรสมาชิกและทำการออกบัตรใหม่ (ค่าใช้จ่าย 300 บาท) ให้ท่านภายใน 7 วัน และหากมีผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ สมาชิกจะแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบก่อนที่จะทำการ Check in หรือหากสมาชิกยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นการใช้บริการของท่านสมาชิกเอง

    
ชำระเงินด้วยเครดิตการ์ด
ค่าจองห้องพัก: บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 7 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้
 • ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ของวันที่เข้าพัก   Check out ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 • เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
 • 1 ห้องพักปกติ เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0- 5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม (1 ห้องต้องมีเด็กไม่เกิน 1 คน)และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • ทางผู้เข้าพักจะต้องวางเงินประกันห้องพักไว้ตามจำนวนที่ทางรีสอร์ทกำหนดของการเข้าพักในแต่ละขนาดห้อง เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย เมื่อท่าน Check out ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่ปรากฏค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี ตามราคาที่รีสอร์ทกำหนด) ทางรีสอร์ทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้เฉพาะแก่ผู้ที่ทำการลงทะเบียนเข้าพักในตอนแรกเท่านั้น และหากพบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าเงินประกันที่ทางรีสอร์ทได้เก็บไว้ทางผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ทางรีสอร์ทด้วย

สำหรับสมาชิก

 • กรณีที่ลูกค้าสมาชิกจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 3 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้
 • บัตรสมาชิกจะกันเงินไว้ 1,000 บาท เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย ไม่สามารถนำไปชำระเป็นค่าห้องพักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อสมาชิกผู้ที่ทำการลงทะเบียนในตอนแรกนำบัตรมาคืนและทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกเท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าเข้าพัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก บัตรจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่มีการ Check out
 • ลูกค้าต้องตรวจสอบยอดเงินในบัตรด้วยตนเอง หากพบว่ายอดเงินคงเหลือผิดปกติต้องแจ้งให้พนักงานตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง นับจากวันที่ทางรีสอร์ทแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรของท่านตัดชำระค่าบริการ มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้ว
 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อท่าน Check out ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่ปรากฏว่ามีค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี ตามราคาที่รีสอร์ทกำหนด) ทางรีสอร์ทจะทำการส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบเพื่อตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้วและหากพบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าเงินประกันที่ทางรีสอร์ทได้เก็บไว้ทางสมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ทางรีสอร์ทด้วย
 • ในกรณีบัตรหาย ทางสมาชิกต้องแจ้งแก่ทางรีสอร์ท อย่างเร็วที่สุดเพื่อการระงับการใช้บัตรสมาชิกและทำการออกบัตรใหม่ (ค่าใช้จ่าย 300 บาท) ให้ท่านภายใน 7 วัน และหากมีผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ สมาชิกจะแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบก่อนที่จะทำการ Check in หรือหากสมาชิกยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นการใช้บริการของท่านสมาชิกเอง